Saturday, April 25, 2009

Võõrsõnade analüüs arvamusartiklist.

Võtsin analüüsitavaks artikliks Postimehe 25. märtsi (2009. a) tiraažist Eesti Panga direktori Andres Lipstoki kirjutatud arvamusloo "Pole põhjust olla liiga kartlik", mis loomulikult laias laastus rääkis Eesti riigi majanduslikust olukorrast praeguse kriisi ajal.

Võõrsõnu leidsin artiklist päris mitmeid, kuigi peab tunnistama, et siiski esines neid artikli 1189st sõnast vaid 70 korda, mis moodustab vaid 6% kogu artikli sõnade arvust, mis on tegelikult väga vähe. Artiklis oli 39 erinevat võõrsõna või sõnaosist.

Esmalt otsisin igale sõnale võõrsõnastikust täpse definitsiooni (võtsin arvesse ka liitsõnade osised eraldi, kui liitsõnale endale definitsiooni polnud):
akt - tegu; toiming; toimik; teatris: vaatus; õigusakti kinnitav dokument; õiguslike tagajärgedega toiming; alati inimkeha kujutis.
analüüsima - algosadeks lahutama; liigendades uurime, eritlema.
analüütik - analüütilise meetodi rakendaja, analüüsija.
eksport - kauba, teenuse, kapitali väljavedu; andmete salvestus võõrvormingusse, kasutamiseks mujal.
euro- - euroopalik, Euroopaga seostuv.
faktor - tegur, mõjur; faktooringfirma.
fikseeritud - kindlaksmääratud, teatud perioodiks määratud.
globaalne - kogu Maad hõlmav, ülemaailmne; üldine.
grupp - rühm; kogum.
inflatsioon - paberraha liigse käibelelaskmise tõttu tekkiv raha ostujõu langus ja hinnatõus.
intress - kasvik, (hoiuselt, laenult vm) saadav või võetav protsent.
investeering - rahamahutus, kapitalipaigutus, investeeritud summa.
kapital - tootmise põhivara, lähtevara, lisaväärtust loov väärtus; (suurem) rahasumma, varandus, rikkus.
kapitalimahutus - raha paigutamine.
konkreetne - täpselt piiritletud; reaalselt eksisteeriv; üksikjuhuline.
konkurents - võistlus; organismide olelusvõitlus; võitlus realiseerimistingimuste pärast.
korrektsioon - parandamine, parandus.
krediteerimine - krediidi andmine; kreeditisse kandmine.
kriis - keeruline olukord, raske seisund; kitsikus, nappus; sujuva majanduselu järsk kokkuvarisemine ja surutisaja algus; pöördepunkt haiguskulud; äge haigushoog; ohtlik seisund; muutusteaegne seisund.
kriitiline - arvustav; rangete nõudmistega, valiv; eitavalt suhtuv; otsustav, pöördeline; ohtlik, raske (olukorra vm kohta).
kriteerium - (eristamise) tunnus, (otsustamis)alus; (osavõtjaterohke) võistlus nt ujumises.
kurss - (liikumis)suund; koos, meridiaani ja laeva liikumissuuna vaheline nurk; väärtpaberite hind börsil; raha-, valuutakurss.
marginaal - ääremärkus; lühikirjutis; hinnatäiend, -lisa, -kõrgend.
negatiivne - eitav; eeldatule vastupidine, ebasoodne, hukkamõistev, mahategev; allpool nulli.
normaliseeruma - normaalse(ma)ks muutuma.
perspektiiv - ruumivaade, esemete kujutamine 3mõõtmelistena; kaugvaade; ruumilise kujundi ühest keskpunktist tasapinnalist projekteerimist käsitlev rakendusgeomeetria osa; (tuleviku) väljavaade.
positsioon - asetus, asend; asukoht; (sotsiaalne) seisund; ametikoht; koht hierarhias; järjestus, nt võistlustel; klassikalises tantsus kindel käe või jalgade asend; keeleüksus(t)e koht sõnas või lauses; vasaku käe sõrmede asend keelpilli sõrmlaual; malendite või kabendite asetus mängus; üksuse maa-ala või asetsemiskoht lahingutegevuses või selle eel; seisukoht, vaatepunkt, arvamus.
president - valitud riigipea; rahvusvahelise või muu organisatsiooni valitav juht, esimees.
reaalne - tegelik, tõeline; tegelikusse kuuluv.
reaalsus - tegelikkus, realiteet.
reaktsioon - vastutoime, -mõju; võimulolijate püüe vägisi säilitada vana aegunud korda; keemiline reaktsioon: ainete muutumine teise koostise ja omadustega aineteks.
ressurss - toote keskmine töömaht; varu; abivahend; aineline võimalus, raha.
risk - võimalik oht; hea õnne peale toimimine; tehingus raha kaotamise oht.
stabiilne - püsiv, muutumatu.
struktuur - koetis; (sise)ehitus; süsteemi elementide suhteliselt püsiv põhiseos; kivimi, sette või maagi siseehitus; mineraali moodustavate aatomite, ioonide ja molekulide paigutus; võre; liigi asurkonna sooline, vanuseline jne koosseis; maastikuosade paiknemine ja seostumus eri suurusjärkudes; koosseisuna ja paigutusena avalduv ökosüsteemi ja koosluse iseloomulik omadus.
stsenaarium - filmi, etenduse, tseremoonia või muu üksikasjaline kavand.
süsteem - omavahel seotud objektide terviklik kogum; osade õigest ning plaanipärasest jaotusest teatud seosest tingitud kord; mingit õpetust moodustavate põhimõtete kogu; ühiskondliku korralduse vorm; vorm; organisatsiooniliselt tervikuks ühinenud majanduslikud üksused; ühiste tunnuste põhjal korraldatud loomad või taimed.
tehniline - tehnikasse või sooritamise oskusse puutuv; tehnikavahendeid kasutav.
valuuta - vääring, rahaühik ja vastava riigi rahasüsteem; välisraha.Võõrsõnade liigendamine:1. Esinemissageduse järgi.7. korral esines sõna perspektiiv.

6. korral esines sõna kriteerium.

5. korral esines sõna investeering.

3. korral esines sõnu euro-, inflatsioon, kapital ja stabiilne.

2. korral esines sõnu risk, korrektsioon, negatiivne, kurss, ressurss, eksport, struktuur ja intress.

1 korra esinesid sõnad reaalsus, stsenaarium, kapitalimahutus, konkurents, reaktsioon, analüütik, fikseeritud, valuuta, süsteem, president, reaalne, faktor, normaliseeruma, kriitiline, kriis, positsioon, grupp, marginaal, krediteerimine, globaalne, konkreetne, akt, tehniline ja analüüsima.2. rõhuasetuse järgi.Rõhk asetseb 1. silbil: risk, kapital, kapitalimahutus, kurss, president, reaalne, faktor, eksport, euro-, kriis, grupp, intress, akt, tehniline.Rõhk asetseb 2. silbil: reaalsus, stsenaarium, fikseeritud, valuuta, süsteem, stabiilne, ressurss, struktuur, kriitiline, kriteerium, globaalne, konkreetne.Rõhk asetseb 3. silbil: perspektiiv, investeering, konkurents, analüütik, negatiivne, marginaal, krediteerimine, analüüsima.Rõhk asetseb 4. silbil: normaliseeruma, korrektsioon, reaktioon, inflatsioon, postisioon.3. Sõna tähenduse temaatika järgi(kõikide eelnevalt esitletud sõnade juurde võõrsõnastikus polnud märgitud, seega pole nad ka siin kõik välja toodud):Matemaatikas kasutatavad sõnad: perspektiiv, negatiivne, struktuur.

Piltlikus tähenduses kasutatavad sõnad: perspektiiv, positsioon.

Majanduses kasutatavad sõnad: risk, investeering, kapital, kapitalimahutus, konkurents, infaltsioon, kurss, valuuta, ressurss, faktor, eksport, kriis, marginaal, intress, krediteerimine.

Kõnekeelses tähenduses kasutatavad sõnad: kapital, ressurss.

Bioloogias kasutatavad sõnad: konkurents, süsteem.

Poliitikas kasutatav sõna: reaktsioon.

Füüsikas kasutatav sõna: negatiivne.

Infotehnoloogias kasutatav sõna: eksport.

Filosoofias kasutatavad sõnad: struktuur, reaalne.

Geoloogias kasutatav sõna: struktuur.

Ökoloogias kasutatav sõna: struktuur.

Meditsiinis kasutatav sõna: kriis.

Psühholoogias v psühhiaatrias kasutatav sõna: kriis.

Spordis kasutatavad sõnad: kriteerium, positsioon.

Lingvistikas kasutatav sõna: positsioon.

Sõjanduses kasutatav sõna: positsioon.

Kirjanduses kasutatav sõna: marginaal.

Vananenud tähendusega sõna: akt.

Õiguses kasutatav sõna: akt.

Kunstis kasutatav sõna: akt.